ភាសាខ្មែរ | English
Web Mail
 
ទំព័រដើម

ទំនាក់ទនងរហ័ស
ទូរស័ព្ទ: ០៩៧​ ៩០០ ០៣៩៣
០៨១ ៨០០ ០០៦
សារអេឡិចត្រូនិចៈ tpcho@tpc.com.kh
របាយការណ៍ប្រចាំឆ្នាំ
របាយការណ៍ប្រចាំឆ្នាំ​ ២០១៤
FACEBOOK
ទំនាក់ទំនង
ការិយាល័យកណ្តាល
អាគារលេខ ៦៦៦B ផ្លូវលេខ២៧១ សង្កាត់ផ្សារដើមថ្កូវ ខណ្ឌចំការមន រាជធានីភ្នំពេញ
លេខទូរស័ព្ទៈ (៨៥៥) ២៣ ២២០ ៦៤១៨១៨០០០០៤ / ទូរសារៈ (៨៥៥) ២៣ ២២០ ៦៤២
សារអេឡិចត្រូនិចៈ tpcho@tpc.com.kh
គេហទំព័រៈ www.tpc.com.kh
ទំនាក់ទំនងគណៈគ្រប់គ្រង
លោក សុខ វឿន, ប្រធាននាយកប្រតិបត្តិ
សារអេឡិចត្រូនិចៈ sokvoeurn@tpc.com.kh
លោក សុខ សុផល, ប្រធាននាយកហិរញ្ញវត្ថុ
សារអេឡិចត្រូនិចៈ soksophal@tpc.com.kh
លោក អេង ប៊ុនថាច, ប្រធាននាយកបច្ចេកវិជ្ជាព័ត៌មាន
សារអេឡិចត្រូនិចៈ bunthach@tpc.com.kh
លោក តេង ភាព, នាយកនាយកដ្ឋានសវនកម្មផ្ទៃក្នុង
សារអេឡិចត្រូនិចៈ teng.pheap@tpc.com.kh
លោកស្រី ស្វឺយ សុឌីណា, នាយិកានាយកដ្ឋានហានិភ័យ និងប្រតិបត្តិតាម
សារអេឡិចត្រូនិចៈ ssodyna@tpc.com.kh
លោក មុត ពិសី, នាយកនាយកដ្ឋានរដ្ឋបាល និងធុរៈកិច្ច
សារអេឡិចត្រូនិចៈ Pisey_muth@tpc.com.kh
លោកស្រី ឡេង ថាវី , នាយិកានាយកដ្ឋានធនធានមនុស្ស
សារអេឡិចត្រូនិចៈ thavy.leng@tpc.com.kh
លោក ស៊ាង សំណាង, នាយកនាយកដ្ឋានឥណទាន
សារអេឡិចត្រូនិចៈ samnang.seang@tpc.com.kh
លោក ទុន កង, នាយករងនាយកដ្ឋានឥណទាន និងទីប្រឹក្សាគណៈកម្មាធិការប្រតិបត្តិ
សារអេឡិចត្រូនិចៈ korng@tpc.com.kh
លោក បាន ផលឡេង, នាយកនាយកដ្ឋានគ្រប់គ្រងសកម្មភាពសង្គម
សារអេឡិចត្រូនិចៈ phalleng@tpc.com.kh
កញ្ញា ទ្រី សូឡា, នាយិកានាយកដ្ឋានរតនាគារ
សារអេឡិចត្រូនិចៈ trysola@lolc.com.kh
លោក ឈួន សុខចិត្ត , នាយកនាយកដ្ឋានទីផ្សារ និងស្រាវជ្រាវ
សារអេឡិចត្រូនិចៈ sokchethcsm@tpc.com.kh
លោក នាក់ និពន្ធ, នាយកនាយកដ្ឋានហិរញ្ញវត្ថុ
សារអេឡិចត្រូនិចៈ niporn@tpc.com.kh
លោក ឈឺន គុណជាតិ, នាយករងនាយកដ្ឋានអភិបាលការងារសាខា
សារអេឡិចត្រូនិចៈ kuncheat@tpc.com.kh
លោក ឡយ ឡុង, នាយករងនាយកដ្ឋានអភិវឌ្ឍន៍អាជីវកម្ម
សារអេឡិចត្រូនិចៈ long@tpc.com.kh
លោក យង់ សេដ្ឋា, ប្រធានភូមិភាគ
សារអេឡិចត្រូនិចៈ setha@tpc.com.kh
លោក ញ៉ឹប សាគឿន, ប្រធានភូមិភាគ
សារអេឡិចត្រូនិចៈ sakoeun@tpc.com.kh
លោក ភឹម ដឺលុច , ប្រធានភូមិភាគ
សារអេឡិចត្រូនិចៈ delux@tpc.com.kh
លោក ឆយ សុខហេង , ប្រធានភូមិភាគ
សារអេឡិចត្រូនិចៈ sokheng@tpc.com.kh
លោក នុត ថេង, ប្រធានភូមិភាគ
សារអេឡិចត្រូនិចៈ theng@tpc.com.kh
លោកស្រី ខេង ណាវី, លេខាធិការិកាក្រុមហ៊ុន
សារអេឡិចត្រូនិចៈ kheng.navy@tpc.com.kh
ការិយាល័យកណ្តាល
អាគារលេខ ៦៦៦B ផ្លូវលេខ២៧១ សង្កាត់ផ្សារដើមថ្កូវ ខណ្ឌចំការមន រាជធានីភ្នំពេញ
ទូរស័ព្ទលេខៈ (+៨៥៥) ២៣ ២២០ ៦៤១ / ទូរសារៈ (+៨៥៥) ២៣ ២២០ ៦៤២
សារអេឡិចត្រូនិចៈ tpcho@tpc.com.kh
គេហទំព័រៈ www.tpc.com.kh
ប្លង់គេហទំព័រ
អ្នកកំពង់ទស្សនា: 5
អ្នកទស្សនាថ្ងៃនេះ: 11
អ្នកទស្សនាសរុបៈ 828547
© ២០១៣ ​​រក្សាសិទ្ធិគ្រប់យ៉ាងដោយ ធនាគារភូមិ (ខេមបូឌា) អិលធីឌី